Algemene Voorwaarden

ONZE 10 GEBODEN

Uw toegang tot en gebruik van onze website wordt beheerst door deze algemene gebruiksvoorwaarden en is gebaseerd op 10 principes die hieronder worden samengevat.

Wij vestigen uw aandacht op de noodzaak om deze bepalingen en voorwaarden zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres: info@sylvester.be.

1. Toegang tot en bezoek van onze website impliceert de aanvaarding van onze gebruiksvoorwaarden en policy.

De toegang tot en het bezoek van onze website impliceert uw volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid en ons cookiebeleid

2. Helderheid en transparantie

We houden u via de website op de hoogte van eventuele wijzigingen in deze algemene gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en/of het cookiebeleid. U aanvaardt deze wijzigingen volledig en onvoorwaardelijk telkens u onze site bezoekt.

3. Wij doen ons uiterste best om onze website up-to-date, toegankelijk, foutloos en zonder schadelijke componenten te houden.

We doen er alles aan om onze site up-to-date en toegankelijk te houden, zonder fouten of schadelijke componenten (computervirussen, externe inbraken, enz.). Storingen, onderbrekingen of de aanwezigheid van schadelijke elementen buiten onze controle zijn echter mogelijk. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk.

Als u een ongebruikelijk iets opmerkt op onze website, neem dan contact met ons op via info@sylvester.be We zullen er vervolgens al het mogelijk aan doen om de situatie zo snel mogelijk te verbeteren/herstellen.

4. Wij vertrouwen op u om ons correcte en actuele informatie te verstrekken

Voor het goede beheer van onze site en onze services hebben we nauwkeurige en bijgewerkte informatie nodig.

5. U zal onze website enkel gebruiken in overeenstemming met het doel ervan en conform de geldende wetgeving.

In het bijzonder, zal u zich onthouden van:

Als u kennis hebt van ongepast gedrag of gebruik gerelateerd aan onze website, kan u contact met ons opnemen op het volgende adres: info@sylvester.be

6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor andere sites

Onze website kan links naar andere websites bevatten en sommige andere websites bevatten mogelijk een link naar onze website. Wij hebben geen enkele controle over website van derden, noch over de inhoud ervan. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor hun werking, inhoud en het gebruik ervan.

7. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van onze website

U bezoekt en gebruikt onze website volledig op eigen risico. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van of de onmogelijkheid om onze website te gebruiken.

8. Onze website en haar componenten worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten

Onze website en zijn componenten (merken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, animaties, video’s, teksten, enz.) zijn onze eigendom. Ze worden beschermd door intellectuele rechten. Het is daarom verboden om onze website of componenten ervan te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken voor andere doeleinden dan die van de weergave van de site en de navigatie daarop.

9. Onze klachtenprocedure is eenvoudig en efficiënt

Elke klacht moet ons schriftelijk worden medegedeeld binnen acht kalenderdagen nadat het feit dat aanleiding geeft tot de claim, bekend is geworden. Dit kan naar keuze verstuurd worden:

10. Dialoog om meningsverschillen te regelen

Van lange gerechtelijke procedures wordt niemand gelukkig. Indien er zich toch een geschil zou voordoen, verbinden wij ons om een dialoog in alle openheid na te streven, op zoek naar een minnelijke oplossing. Wij verwachten van u dezelfde inspanning.


ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

In werking sinds : 30/04/2018

1. INFORMATIE OVER SYLVESTER PRODUCTIONS – SYLVESTER EVENTS – SYLVESTER TV

1.1 De website www.sylvester.be (hierna: de “Website”) wordt beheerd en geëxploiteerd onder de verantwoordelijkheid van:

De Sylvester-ondernemingen (Sylvester Productions nv, Sylvester Events bvba en Sylvester TV bvba) (hierna: « Sylvester  »)

Sylvester Productions NV
Dijkstraat 44
3150 Wespelaar
BE 0450 334 574

Sylvester Events Bvba
Dijkstraat 44
3150 Wespelaar
BE 0538 968 424

Sylvester TV Bvba
Dijkstraat 44
3150 Wespelaar
BE 0538 972 481
Info@sylvester.be

1.2 De Website houdt als volgt in : www.sylvester.be (hierna: de “Dienst”).

1.3 Elke vraag of klacht met betrekking tot de Website, deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”), de algemene verkoopvoorwaarden (hierna: “Verkoopsvoorwaarden”), het Privacybeleid (hierna: het “Privacybeleid”) en het cookiebeleid (hierna: “Cookiebeleid”) kunnen worden gericht aan Sylvester op het hierboven vermelde adres of op het volgende e-mailadres: info@sylvester.be.

2. AANVAARDING

2.1 De toegang tot de Website is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en toepasselijke wet- en regelgeving. Bijgevolg impliceert de toegang tot of het gebruik van de Website de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker (hierna: de “Gebruiker”) van deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid.

2.2 Deze Gebruiksvoorwaarden, de Verkoopsvoorwaarden, het Cookiebeleid en het Privacybeleid hebben uitsluitend betrekking op de relatie tussen de Gebruiker en Sylvester met betrekking tot het gebruik van de Website en de Dienst. Ze kunnen op elk moment op de Website worden geraadpleegd.

3. TOEGANKELIJKHEID EN WERKING VAN DE WEBSITE

3.1 Sylvester zal er, voor zover mogelijk, voor zorgen dat de Website up-to-date is en toegankelijk blijft voor een normaal aantal Gebruikers. Sylvester garandeert echter niet dat de functies van de Website zonder onderbreking of fout beschikbaar zullen zijn, dat defecten onmiddellijk worden gecorrigeerd of dat de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

3.2 Sylvester kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van opschorting, onderbreking, verstoring (technisch), vertraging, moeilijke toegankelijkheid en / of stopzetting van de toegankelijkheid van het geheel of een deel van de Website of virussen of andere schadelijke elementen die aanwezig zijn op de Website.

3.3 Als de Gebruiker de aanwezigheid, fout, virus of andere schadelijke elementen op de Website aantreft, wordt hij verzocht het mee te delen aan Sylvester op het volgende adres: Info@sylvester.be zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen. Sylvester adviseert de Gebruiker in elk geval om firewalls, antivirus en andere noodzakelijke beveiligingssoftware op zijn computer te installeren om schade te voorkomen.

3.4 Sylvester behoudt zich het recht voor om de Website geheel of gedeeltelijk te schorsen of te stoppen, op elk mogelijk ogenblik, zonder motivering en zonder voorafgaande informatie.

4. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

4.1 De Gebruiker verklaart zich akkoord om de Website alleen te gebruiken in overeenstemming met zijn doel, met uitsluiting van elk ander doel.

4.2 De Gebruiker is verplicht om ervoor te zorgen dat alle informatie die hij communiceert accuraat en up-to-date is.

4.3 De Gebruiker gaat ermee akkoord om de Website te goeder trouw te gebruiken en de van kracht zijnde wetgeving te respecteren, en in het bijzonder om zich te onthouden van:

4.4 Sylvester kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige niet-naleving door de Gebruiker van de Gebruiksvoorwaarden, de Verkoopsvoorwaarden, het Cookiebeleid, het Privacybeleid en / of toepasselijke wetten of voorschriften. De Gebruiker behoedt Sylvester tegen elke actie, claim of klacht van derden (inclusief de overheid) met betrekking tot het gebruik van de Website.

4.5 De Gebruiker gebruikt de Website volledig op eigen risico. De Website, de componenten en alle informatie, software, faciliteiten en bijbehorende services worden aangeboden zoals ze zijn, afhankelijk van beschikbaarheid zonder enige vorm van garantie (expliciet noch impliciet) en binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving.

4.6 Sylvester kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) die voortvloeit uit het gebruik van de Website en zijn componenten of de onmogelijkheid om de Website geheel dan wel gedeeltelijk te gebruiken..

4.7 De Gebruiker is gehouden Sylvester onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als hij/zij zich bewust wordt van ongepast gedrag of verboden gebruik dat gerelateerd is aan de Website, door een e-mail te sturen naar info@sylvester.be

5. LINKS NAAR EN OP ANDERE WEBSITES

5.1 Op de Website kunnen links weergegeven worden naar andere Websites. Deze Websites van derden worden niet beheerd door Sylvester die niet aansprakelijk kan worden geacht voor hun werking, inhoud en het gebruik ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Sylvester op de Website, impliceert het bestaan van dergelijke links geen enkele goedkeuring door Sylvester met betrekking tot deze Websites van derden of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt, noch enige associatie of partnerschap met de exploitanten van deze Website(s).

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 De Website en zijn componenten (handelsmerken, logo’s, grafische afbeeldingen, foto’s, animaties, video’s, muziek, teksten, enz.) zijn eigendom van Sylvester. Ze worden beschermd door intellectuele rechten (inclusief auteursrecht, modelrechten, handelsmerken, enz.) en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sylvester of, in voorkomend geval, de betrokken houder van het recht, op straffe van een inbreuk op auteursrechten en / of modellen en / of merken, strafbaar met drie maanden tot drie jaar en een boete van 100 tot 100.000 euro of een van deze boetes alleen.

6.2 Sylvester verleent door de huidige Gebruiksvoorwaarden, aan de Gebruiker, een licentie, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, voor onbepaalde duur en op elk moment en zonder opgave van redenen herroepbaar, om toegang te krijgen tot de inhoud van de Website, om deze weer te geven en enkel te downloaden voor weergavedoeleinden. De Gebruiker kan ook een kopie van de op de Website getoonde inhoud afdrukken voor zijn persoonlijke behoeften, op voorwaarde dat deze de inhoud van de Website op geen enkele manier wijzigt en alle vermeldingen van auteurschap en herkomst van de Website bewaart. Reproductie is daarom alleen toegestaan voor strikt persoonlijke doeleinden in de zin van artikel XI.190 5 ° van het Wetboek van Economisch Recht.

6.3 Elk gebruik van de Website en de onderdelen daarvan die niet onder dit artikel vallen, is ten strengste verboden.

7. KLACHTEN

7.1 Elke mogelijke claim/klacht van de Gebruiker met betrekking tot de Website schriftelijk worden meegedeeld binnen acht (8) kalenderdagen nadat bekend is geworden dat er aanleiding toe is. De afwezigheid van enig geschil overeenkomstig de voornoemde regels houdt voor de Gebruiker de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het feit dat aanleiding geeft tot de vordering en, de facto, de definitieve afstand van enige vordering uit hoofde van dit punt.

8. WIJZIGINGEN EN TAALVERSIES

8.1 Sylvester behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging, deze Gebruiksvoorwaarden, de Verkoopsvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid, alsook de toegang tot de Website en de inhoud ervan te wijzigen. Deze wijzigingen zijn bindend voor de Gebruiker(s) telkens de Website bezocht wordt.

8.2 In geval van verschillen tussen de taalversies van deze Gebruiksvoorwaarden, de Verkoopsvoorwaarden, het Privacybeleid of het Cookiebeleid, heeft de Nederlandstalige versie voorrang.

9. GELDIGHEID VAN CONTRACTUELE CLAUSULES

9.1 Indien Sylvester een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden gedurende een tijd niet gebruikt/inroept, kan dit op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand om deze rechten op een later ogenblik alsnog te doen gelden.

9.2 De nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een deel van de bepalingen impliceert

geenszins de ongeldigheid van alle bepalingen. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. Sylvester verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel nastreeft.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

10.1 De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van de Gebruikersvoorwaarden zijn enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving, voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

10.2 In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de Gebruikersvoorwaarden zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Nederlandstalig) exclusief bevoegd.

10.3.1. Alvorens zich tot een gerechtelijke procedure te richten, verbinden de Gebruiker en Sylvester zich ertoe om het geschil in der minnen te willen oplossen. Daarom zullen zij eerst contact opnemen met, waar aangewezen en nodig, een bemiddelaar, arbitrage of enige andere alternatieve methode voor geschillenbeslechting aanduiden.